Các dấu hiệu của Tây Ban Nha quốc tế 22 -Year của Argentina!Phí chuyển nhượng là 10,5 triệu Châu Âu

Người Tây Ban Nha ký tên quốc tế 22 -yar -old của Argentina!Phí chuyển nhượng là 10,5 triệu lịch sử đội châu Âu.